Συμμετοχή / Registration

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας

Όροι Συμμετοχής

 • Το Φεστιβάλ μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος ως ακροατής

 • Τα ενεργά μέλη του Φεστιβάλ πρέπει να συμπληρώσουν στο Δελτίο Συμμετοχής τα έργα που θα ερμηνεύσουν

 • Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα λειτουργήσει, όπως κάθε χρονιά, ειδικό τμήμα για μαθητές μικρών τάξεων (Προκαταρκτική - Κατωτέρα)

 • Οι μικροί μαθητές μπορούν να ερμηνεύσουν μέχρι δυο κομμάτια

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • 120 € για τα ενεργά μέλη

 • 50 € για τους ακροατές

 • 35 € για το ειδικό τμήμα Προκαταρκτικής-Κατωτέρας

 • 75 € για όσους λάβουν μέρος στο ειδικό τμήμα και παράλληλα παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ ως ακροατές

Δελτίο Συμμετοχής

Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7, Πάτρα 262 23

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση αλλά και προς διευκόλυνση το χρηματικό ποσό μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank με αριθμό:

IBAN: GR48 0140 6530 6530 0200 2004 341 ,

SWIFT code: CRBAGRAA

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία της "Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών"

τηλ./fax: 2610 277740

Email: fe.odeiopatron@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://fe-odeiopatron.gr/thesmikoi-kykloi/festival-kitharas.html

Τα Δελτία Συμμετοχής θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Η εμπρόθεσμη υποβολή τους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και διευκολύνει την Γραμματεία του Φεστιβάλ.

Information for your registration

Partcipation terms

 • Anybody interested may attend the Festival as an auditor

 • The active members of the Festival have to fill in the Participation Bulletin the works they are going to play

 • As every year, in the framework of the Festival it would work a special section for young students (Preliminary-Lower)

 • The young students can play up to two pieces

Participation Form

 • 120 € for active members.

 • 50 € for auditors.

 • 35 € for the Preliminary-Lower division.

 • 75 € for those taking part in the Preliminary-Lower division and attending the Festival as auditors.

Entry form

Philharmoniki Foundation Conservatory of Patras, 7 Riga Fereou street, 262 23 Patras

The Form of Participation as well as the Entry Form may be sent to the above address and for ease of payment the deposit may be deposited in Alpha Bank's bank account

IBAN: GR48 0140 6530 6530 0200 2004 341

SWIFT code: CRBAGRAA

For information or room reservations, interested parties can contact the secretariat of Philharmoniki Foundation Conservatory of Patras tel / fax: +30 2610 277740

Email: fe.odeiopatron@gmail.com

΅Website: https://fe-odeiopatron.gr/thesmikoi-kykloi/festival-kitharas.html

Entries will be accepted until Thursday, Mars 30, 2023.

Their timely submission ensures the uninterrupted participation of stakeholders and facilitates the Festival's Secretariat.

Online Φόρμα Εγγραφής / Online Registration Form